Vysílací studio: 495 48 08 08
Dopravní linka: 800 1 10 100
ED SHEERAN - Bad Habits
Playlist
ED SHEERAN
Bad Habits
Právě vysílá:
Hitrádio Černá Hora
Víc muziky!

Retrokolo má styl! Vyhraj si to své s Porsche Hradec Králové..

kolo

Na Sněžku na něm nevyjedete...

Ale v Hradci budete za hvězdu!

Na Hitrádiu Černá Hora pro tebe máme elegantní městské retrokolo značky ŠKODA

Registrujte se  V NAŠEM FORMULÁŘI  a jste ve hře!

Soutěžící se mohou registrovat v průběhu celého týdne. V pátek bude výherce vybrán náhodným losem ze všech registrovaných soutěžících.

orig_voiturette

Na Hitrádiu Černá Hora pro tebe máme elegantní městské retrokolo

značky Škoda od Porsche Hradec Králové.

2190288_porsche_hk_logo_black_transparent

orig_000050212bj_2 orig_000050212bj_3 orig_000050212bj_4

Soutěžní formulář

 1. Pravidla soutěže „Elektrokolo má každý. Retrokolo má styl! Vyhraj si to své s Porsche Hradec Králové..“

  1. Organizátor soutěže

  Organizátorem soutěže „Elektrokolo má každý. Retrokolo má styl! Vyhraj si to své s Porsche Hradec Králové.. (dále jen „soutěž“) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140 (dále jen „organizátor soutěže“).

   

  1. Účast v soutěži
  2. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku.
  3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
  4. Účastníky soutěže se stávají posluchači Hitrádia Černá Hora, kteří během doby trvání soutěže splní podmínky uvedené v čl. III. těchto pravidel a akceptují tato pravidla soutěže.
  5. Registrací na webové stránce www.hitradiocernahora.cz účastník soutěže vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný, a dále vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže.

   

  III.  Průběh a mechanismus soutěže

  1. Soutěž se koná v termínu 14.6. - 18.6. 2021 (dále jen „doba trvání soutěže“).
  2. Podmínkou k účasti v soutěži je registrace u článku „„Elektrokolo má každý. Retrokolo má styl! Vyhraj si to své s Porsche Hradec Králové.. na webových stránkách www.hitradiocernahora.cz, kdy zájemce o účast v soutěži sdělení, za co by mělo jeho dítě získat čokodort (dále jen „registrace“). Do soutěže bude zařazen ten, kdo v době trvání soutěže učiní registraci a uvede konkrétní tipy   
  3. Ze všech soutěžících budou organizátorem každý den po dobu trvání soutěže vylosováni dva výherci.
  4. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci
   k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

   

   

  1. Výhra a její předání
  2. Hitrádio Černá Hora dodá klientovi iniciály výherce. Předání výhry je v kompetenci partnera Porsche Hradec Králové vyřešit předání výhry do 14 dnů od ukončení soutěže.

  1. V případě, že výherce výhru včas u organizátora nevyzvedne, propadá tato výhra ve prospěch organizátora.
  2. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
  3. Výhra bude vydána jedině za předpokladu, budou-li údaje výherce totožné s údaji, na které byl soutěžící registrován.

   

  1. Zpracování osobních údajů soutěžících a výherce
  2. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádia Černá Hora, na internetových stránkách www.hitradiocernahora.cz, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádia Černá Hora je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČO: 26765586, se sídlem se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2.
  3. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případného vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, věku, města bydliště, telefonního čísla, emailové adresy. Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor, tj. MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem a kontaktní adresou Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26765586, tel. +420 224 409 111, email: david.krzok@mms.cz (dále také jen „správce“). Správce zpracovává osobní údaje manuálně a elektronickou formou po dobu trvání rozhlasové soutěže a po dobu dvou (2) let po jejím skončení. Zvukový záznam telefonického hovoru s výhercem bude uchován po dobu třiceti (30) dní jako součást záznamu rozhlasového vysílání.
  4. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro realizaci předání výher v rozhlasové soutěži a splnění zákonných povinností z toho vyplývajících.
  5. V případě výhry budou osobní údaje výherce předány společnosti DOMATECH. CZ s.r.o. IČ: 27470954 DIČ: CZ27470954, Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové město, za účelem předání výhry.
  6. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města v rozhlasovém vysílání Hitrádia Černá Hora a také fotografií, zvukových a zvukově-obrazových záznamů na internetových stránkách https://hitradiocernahora.cz a facebookovém profilu Hitrádia Černá Hora a organizátora společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. pro účely informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže, může tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu výherce bude prováděno po dobu jednoho (1) roku.
  7. Výherce, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Výherce má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má výherce podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.
  8. Informace o zpracování osobních údajů si můžete přečíst rovněž v dokumentu Zpracování osobních údajů účastníka soutěže, který je uveřejněn na webových stránkách www.hitradiocernahora.cz.

   

  1. Společná ustanovení
  2. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.
  3. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
  4. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
  5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www. hitradiocernahora.cz.
  6. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
  7. Originál těchto pravidel je uložen v sídle organizátora soutěže společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00 a na soutěžních internetových stránkách soutěže www.hitradiocernahora.cz.