Vysílací studio: 495 48 08 08
Dopravní linka: 800 1 10 100
EMINEM & RIHANNA - Love The Way You Lie
Playlist
EMINEM & RIHANNA
Love The Way You Lie
Právě vysílá:
Petr Roubíček
Víc muziky!

Rozjeď sezónu na nových lyžích Lusti!

lyze_na_miru_web_970x350_b

Vyhraj každý den lyže značky Lusti v limitované edici Hitrádia Černá Hora. Součástí je samozřejmě i vázání a hůlky!

Soutěž probíhá každý všední den v našem ranním vysílání po celý listopad. 


1. Registruj se v našem formuláři!

2. Buď připraven, že tě vybereme a ve všední den ráno zavoláme! 

3. Utkáš se v duelu v našem vysílání s dalším soutěžícím o lyže Lusti! 

4. Ten, kdo první odpoví dvakrát správně, vyhraje lyže na míru! 

5. Vyraz na sjezdovku a rozjeď novou sezónu na lyžích od Hitrádia Černá Hora! 

Soutěžní formulář

Pravidla reklamní soutěže „Vyhraj lyže na míru!“

 1. Obecná ustanovení 
 2. Soutěž „Vyhraj lyže na míru!“ (dále jen „soutěž“) probíhá v rozhlasovém vysílání Hitrádia Černá Hora v termínu od 11. – 29. 11. 2019

Organizátorem soutěže je společnost:
MEDIA BOHEMIA a.s.
IČO: 26765586
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8140    
(dále jen „organizátor“).

 

 1. Soutěž probíhá na území České republiky.
 2. Definice
 3. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu mají účastníci soutěže možnost získat lyžařský set značky Lusti v brandu Hitrádia Černá Hora

III. Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku a které jsou plně svéprávné.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
 3. Účastníky soutěže se stávají posluchači Hitrádia Černá Hora, kteří během doby trvání soutěže splní podmínky uvedené v čl. III. těchto pravidel, akceptují tato pravidla soutěže, přihlásí se do soutěže vyplněním registračního formuláře soutěže (obsahujícího jméno, příjmení, věk, město bydliště, telefon, email), na webové stránce hitradiocernahora.cz.
 4. Registrací na webové stránce hitradiocernahora.cz účastník soutěže vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný, a dále vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této soutěže změnit pravidla soutěže nebo soutěž omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce Hitrádia Černá Hora a v sídle organizátora, pokud v něm nebude výslovně uvedeno pozdější datum účinnosti.
 6. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora, jako i za jiné případy vyšší moci.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru.
 9. Registrací se všichni účastníci zavazují dodržovat zveřejněná pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

 

 1. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádia Černá Hora, na internetových stránkách hitradiocernahora.cz, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádia Černá Hora je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČO 26765586.
 2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případného vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, věku, města bydliště, telefonního čísla, emailové adresy. Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor, tj. MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem a kontaktní adresou Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26765586, tel. +420 224 409 111, email: cernahora@hitradio.cz (dále také jen „správce“). Správce zpracovává osobní údaje manuálně a elektronickou formou po dobu trvání rozhlasové soutěže a po dobu dvou (2) let po jejím skončení. Zvukový záznam telefonického hovoru s výhercem bude uchován po dobu třiceti (30) dní jako součást záznamu rozhlasového vysílání. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím pověřeného zpracovatele, společnosti RADIOHOUSE s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 034 97 313.
 3. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro realizaci předání výher v rozhlasové soutěži a splnění zákonných povinností z toho vyplývajících.
 4. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města v rozhlasovém vysílání Hitrádia Černá Hora a také fotografií, zvukových a zvukově-obrazových záznamů na internetových stránkách https://hitradiocernahora.cz a facebookovém profilu Hitrádia Černá Hora a organizátora společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. pro účely informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže, může tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu výherce bude prováděno po dobu 1 roku.
 5. Výherce, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Výherce má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má výherce podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.
 6. Informace o zpracování osobních údajů si můžete přečíst rovněž v dokumentu Zpracování osobních údajů účastníka soutěže, který je uveřejněn na webových stránkách www.hitradiocernahora.cz.

 

 1. Mechanismus soutěže

 

 1. Pravidla Výherní části soutěže: Soutěž probíhá ve dnech v termínu 4. 11. – 29.11. 2019 ve vysílání rozhlasové stanice Hitrádio Černá Hora. V neurčený čas mezi 6–18 hodinou volají moderátoři Hitrádia Černá Hora dvěma registrovaným posluchačům. Úkolem soutěžících je ve vzájemném duelu zodpovědět více správných odpovědí než druhý soutěžící.

 

 1. Výhrou je lyžařský set obsahující:
  1. Lyže značky LUSTi
  2. Sjezdové vázání
  3. Sjezdové lyžařské hůlky
 1. Výhercem se soutěžící může stát pouze jednou, tj. soutěžící, který již jednu výhru vyhrál, je ze zbytku soutěže vyloučen.

 1. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné místo ní požadovat jiné plnění. Výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

 1. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

 1. Výhra a její předání

 

 1. Výhry budou všem výhercům předány na adrese Hitrádio Černá Hora, Dlouhá 200, Hradec Králové 500 03. Výhru je možno vyzvednout měsíc po výherním termínu a dále v během následujících 2 měsíců od soutěžního dne, kdy účastník soutěže výhru vyhrál.
 2. Výhra bude výherci předána pouze oproti podpisu písemného předávacího protokolu o převzetí výhry.
 3. V případě, že výherce výhru včas u organizátora nevyzvedne, propadá tato výhra ve prospěch organizátora.
 4. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
 5. Výhra bude vydána jedině za předpokladu, budou-li údaje výherce totožné s údaji, na které byl soutěžící registrován.

VII.      Zveřejnění pravidel

 1. Pravidla soutěže budou zveřejněna v sídle organizátora a na internetových stránkách Hitrádia Černá Hora
 2. Tato pravidla jsou platná ode dne jejich zveřejnění a účinná

od 4. 11. – 29. 11. 2019

 

V Hradci Králové dne 1. 11. 2019 

Ochrana osobních údajů:

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČO: 276 04 942, se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148 (dále jen „organizátor“).

 1. Definice
 1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu mají účastníci soutěže možnost získat výhru, tzn. za celou dobu trvání soutěže 1 výhra 1x týdně.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádia Černá Hora, na internetových stránkách www.hitradiocernahora.cz, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádia Černá Hora je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 12000, IČ: 267 65 586.

 1. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případné vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, telefonního čísla. U výherců soutěže je zpracovávána rovněž adresa. Pokud si účastnící soutěže přejí, mohou organizátorovi sdělit rovněž věk, město a e-mailovou adresu. Tyto nepovinné údaje budou zpracovávány za účelem komfortnější komunikace s výhercem, komfortnější identifikace výherce a za účelem zasílaní obchodních sdělení o nových soutěžích. Organizátor zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně i elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pět (5) let po skončení soutěže. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím pověřených zpracovatelů – tj. pořadatele a společnosti RADIOHOUSE s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ:034 97 313.
 2. Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutné pro účast v soutěži.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu po dobu původního zpracovávání osobních údajů.
 4. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města v rozhlasovém vysílání Hitrádia Černá Hora a také snímků, zvukových a obrazových záznamů, pro účely propagace, může tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu gdpr@hitradio.cz. Zpracování na základě souhlasu bude prováděno po dobu 1 roku.
 5. Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav- zejména se může jednat o blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má účastník podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřad na ochranu osobních údajů.
 6. Účastník soutěže vyplněním registračního formuláře soutěže rovněž uděluje svůj souhlas s využitím jeho elektronické adresy k šíření obchodních sdělení organizátora (tj. pro občasné nabízení zboží a služeb organizátora) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. bude mít účastník možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho elektronického kontaktu zasláním informace o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace organizátorem nadále zasílány, a to na elektronickou adresu organizátora uvedenou v elektronické poště (v každém zaslaném obchodním sdělení).